Gyerekkel.com

Általános Szeződési Feltételek

A weboldal/applikáció üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév:       gyerekkel.com Szolgáltató Kft.
Székhely:     8200 Veszprém, Munkácsy Mihály utca 3/D.
Cégj.szám:   17-09-011996
Adószám:     26261755-2-19
Tel. szám:     +36 20/200 9008
E-mail cím:   hello@gyerekkel.com

 

A Szolgáltató weboldalának címe: www.gyerekkel.com

Fontosabb fogalom meghatározások:

- Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
- Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
- Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
- Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Szolgáltató a weboldalán keresztül terméket ad el.
- Felhasználó: a weboldal és az applikáció szolgáltatásait igénybe vevő természetes, vagy jogi személy.
- Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
- Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit internetes weboldalán és applikációjában teszi közzé.

 

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó/Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek érvényesek a www.gyerekkel.com weboldalon és a „Gyerekkel” elnevezésű applikációban történő felhasználás, vásárlás esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Felhasználó/Vásárló a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel kezdeményez. A Felhasználó/Vásárló, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó/Vásárló között.

 

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2019. december 10. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek weboldalon/applikációban való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra/Vásárlóra és felhasználásra/vásárlásra hatályosak.

A Felhasználó/Vásárló a szolgáltatások igénybevétele előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Felhasználó/Vásárló a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra, adásvételekre terjednek ki: a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és applikáció szolgáltatásainak igénybevétele, az online felületeken történő vásárlás.

A Gyerekkel.com egy online szolgáltatás, amely ajánlásokat, véleményeket és statisztikákat ad a Felhasználóknak a gyerekbarát éttermekről, kávézókról, játszóházakról, egyéb helyekről és eseményekről. A weboldal és az applikáció letöltése és használata, a Felhasználók számára ingyenes. A Felhasználók abban az esetben használhatják a weboldal és az applikáció ingyenes szolgáltatásait, amennyiben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat elfogadják.

A weboldalon és az applikációs felületen a Felhasználóknak/Vásárlóknak lehetőségük van kedvezményes kuponok megvásárlására, melyeket gyerekbarát szolgáltatók bocsátottak ki. A kuponok megvásárlásával a Vásárló szintén köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 

A weboldal/applikáció felhasználási feltételei:

A Felhasználó, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi.

Az applikáció és a weboldal kizárólagos célja, hogy segítse az applikáció és a weboldal Felhasználóit a gyerekbarát vendéglátó egységek, játszóházak, szállások, egyéb helyek és események felderítésében, a kapcsolatos információk összegyűjtésében, az írásbeli és fényképes vélemények közlésében, részletes statisztikák készítésében és a foglalási lehetőségek keresésében ezzel elősegítve a Felhasználók „nyugodt pillanatait”. Az applikáció és a weboldal meghatározza a Felhasználó eszközének GPS pozícióját, így pontos helymeghatározás alapján tudja szűkíteni a gyerekbarát helyeket különböző, a Felhasználó által beállítható paraméterek szerint. A Felhasználó az applikáció és a weboldal bármely módon történő elérésével és használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

A Szolgáltató online felületeinek használata a Felhasználók számára ingyenes. A Felhasználó a weboldalt regisztráció nélkül is használhatja, az applikáció kizárólag regisztrációt követően alkalmazható. A Felhasználók a regisztráció során egy saját profilt hoznak létre személyes adataik megadásával. A Szolgáltató a profil létrehozásához a Felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát, települését és gyermeke születési adatait kéri el.

 

Az applikáció és a weboldal használatának feltételeként a Felhasználó szavatolja az alábbiakat:

- az applikációban és a weboldalon a Felhasználó által megadott információk valósak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok;
- a Felhasználó jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni, ha ez mégis megtörténik és fiókját más személy használja, azt felügyeli, és azért teljes felelősséget vállal;
- a Felhasználó legalább 16 éves;
- a Felhasználó nyilatkozik, hogy az applikációt és a weboldalt az összes szerződési feltétel betartásával használja.

 

Az applikáció és a weboldal tartalmának vagy bármely szakaszának másolása, átvitele, reprodukálása, ismételt létrehozása, közzététele vagy terjesztése, forráskódjának visszafejtése, szétbontása, valamint a hozzáférés megszerzésének kísérlete szigorúan tilos a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

A weboldalon és az applikációban üzemelő minden szoftver kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató és azokat szerzői jogi törvények rendelkezései védik. A szoftver bármely reprodukciója vagy tovább forgalmazása kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. Az ezen rendelkezés megsértői a lehető legteljesebb mértékű felelősségre vonásra számíthatnak.

A fentiek korlátozása nélkül kifejezetten tilos a szoftver másolása, vagy reprodukálása bármely más szerverre, vagy helyre, további reprodukció, vagy tovább forgalmazás céljából.

Az applikáció és a weboldal olyan külső webhelyekre mutató linkeket tartalmaz, amelyeket független szolgáltatók vagy kereskedők üzemeltetnek vagy birtokolnak. Az ezeken a helyeken alkalmazott feltételek, előírások, tartalmak, fizetendő díjak miatt és a Felhasználót esetlegesen ért károk felmerülése miatt a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, ezen weboldalakat és szolgáltatásaikat a Felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

A Szolgáltató nem vállal garanciát a weboldalon vagy az applikációban található rendezvény, helyszín vagy hely megfelelőségéért, elérhetőségéért, biztonságáért vagy egyéb arról közölt információért.

Az applikáció és a weboldal tartalmai és a közölt információk (korlátozás nélkül ideértve az üzeneteket, adatokat, információkat, szövegeket, hangokat, fényképeket, grafikákat, videókat, térképeket, ikonokat, szoftvereket, kódokat és egyéb anyagokat), valamint az ilyen tartalmak és információk biztosítására használt infrastruktúra elemei a Szolgáltató saját tulajdonát képezik. A Felhasználó elfogadja, hogy az applikációból és a weboldalról szerzett információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosítja, másolja le, terjeszti, viszi át, jeleníti meg, adja elő, reprodukálja, teszi közzé, adja licencbe, használja fel származtatott munkák készítésére, adja át, adja el vagy értékesíti tovább. Ezenfelül elfogadja az alábbiakat is:

- nem használja az applikációt és a weboldal tartalmait kereskedelmi célokra;
- az applikáció és a weboldal tartalmait és információit nem figyeli meg vagy másolja le bármely keresőrobot („robot”, „spider”, „scraper”) vagy egyéb automatikus vagy manuális módszer segítségével bármely célra kifejezett írásos engedélyünk nélkül;
- nem tesz olyan lépést, amely aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet (saját kizárólagos belátásunk alapján) a Szolgáltató infrastruktúrájára;
- nem tesz kísérletet az applikáció és a weboldal által a szolgáltatások kapcsán használt bármely szoftverprogram módosítására, lefordítására, adaptálására, szerkesztésére, alkotóelemekre bontására vagy visszafejtésére, hozzáférés megszerzésére.

 

Amennyiben a Felhasználó tartalmakat tesz közzé az applikáción vagy a weboldalon keresztül – ideértve minden értékelést, kérdést, fényképet vagy videót, megjegyzést, javaslatot, személyes adatot, ötletet vagy hasonlót bármely beküldésben (a továbbiakban: beküldések) – azzal nem kizárólagos, jogdíjmentes, örök érvényű, átruházható, visszavonhatatlan és teljes mértékben allicencbe adható jogot biztosít a Szolgáltató és partnerei számára az alábbiakra:

- az ilyen beküldések felhasználása, reprodukálása, módosítása, adaptálása, lefordítása, terjesztése, közlése, azokból származékos munkák létrehozása, illetve nyilvános közzététele és bemutatása a világon bárhol, bármely médiumon keresztül, ennek eltervezése akár megtörtént már, akár később történik majd; és
- a Felhasználó által az ilyen beküldéshez kapcsolódóan beküldött név, fotó illetve az egyéb Felhasználó által megadott információk felhasználása.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját belátása alapján dönthet úgy, hogy hozzászólásainak vagy értékeléseinek szerzőjeként a Felhasználót feltünteti. Ezen felül engedélyezi a Szolgáltató számára, hogy törvényi eljárást kezdeményezzen bármely személy vagy szervezet ellenében, aki vagy amely megsérti a Felhasználó, vagy a Szolgáltató jogait a beküldésben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek megszegésével. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beküldések nem bizalmasak, és nem képezik a saját tulajdonát.

A Szolgáltató nem szerkeszti és nem ellenőrzi az applikáción és a weboldalon keresztül közzétett vagy ott terjesztett felhasználói üzeneteket, és semmiféle felelősséggel nem tartozik az ilyen felhasználói üzenetekért. A Szolgáltató ettől függetlenül fenntartja magának a jogot, hogy bármely felhasználói üzenetet és bármely tartalmat előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból, saját kizárólagos belátása alapján eltávolítson.

Bármely interaktív felület használatával a Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató nem közöl, tölt fel, visz át, terjeszt, tárol, hoz létre vagy tesz egyéb módon közzé bármit az alábbiak közül:

- bármely olyan üzenet, adat, információ, szöveg, zene, hang, fénykép, grafika, kód vagy egyéb anyag (a továbbiakban: Tartalom), amely hamis, törvénytelen, félrevezető, becsületsértő, rágalmazást tartalmazó, obszcén, pornográf, szeméremsértő, erkölcstelen, szuggesztív, zaklató vagy más zaklatását bátorító, fenyegető, adatvédelmi vagy személyiségi jogokat sértő, lázító, csalárd jellegű vagy egyéb módon sértő vagy kifogásolható;
- az online közösség számára törvényellenes módon sértő tartalom;
- olyan tartalom, amely illegális tevékenységet vagy bűncselekményt jelent, ezekre buzdít, ezeket hirdeti vagy ezekre vonatkozó utasítást ad, büntetőjogi felelősséggel jár, bármely fél jogait sérti a világ bármely országában, vagy egyéb módon felelősségre vonáshoz vezet vagy megsért bármely helyi, állami, országos vagy nemzetközi jogszabályt, korlátozás nélkül;
- olyan tartalom, amely utasításokat tartalmaz illegális tevékenységekhez;
- bármely fél bármely szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi vagy tulajdonjogát sértő tartalom;
- kéretlen promóciók, tömeges üzenetek vagy „spamek”, levélszemét küldése, lánclevelek, politikai kampányok, hirdetések, versenyek, nyereményhúzások vagy kérelmek;
- kereskedelmi tevékenységet és/vagy értékesítést magában foglaló tartalom az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül, például versenyek, nyereményjátékok, cserék, hirdetések és piramisjátékok;
- bármely külső fél magánjellegű információi, korlátozás nélkül ideértve a vezetéknevet, a címet, a telefonszámot, az e-mail címet, a társadalombiztosítási azonosítót és a hitelkártyaszámokat;
- olyan anyag, amely korlátozott vagy jelszóval védett oldalakat, illetve rejtett lapokat vagy képeket tartalmaz vírusok, sérült adatok vagy egyéb káros hatású fájlok;
- olyan tartalom vagy link, amely a Szolgáltató megítélése szerint:
- sérti az itt lefektetett korábbi rendelkezéseket;
- kifogásolható;
- korlátoz vagy gátol bármely más személyt, hogy az interaktív felületeket használja; vagy
- a Szolgáltató partnereit vagy felhasználóit kárnak vagy bármilyen jellegű felelősségre vonásnak teheti ki.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan tartalom kapcsán, amelyet a Felhasználó, vagy bármely külső fél tesz közzé, tárol vagy tölt fel, illetve ezek bármilyen jellegű elvesztéséért vagy sérüléséért, és a Szolgáltató nem felelős semmilyen hibáért, becsületsértésért, rágalmazásért, kihagyásért, hamis vádért, illetve obszcén, pornográf vagy profán tartalomért.

Bár a Szolgáltató nem köteles szűrni, szerkeszteni vagy megfigyelni bármely tartalmat, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy kizárólagos belátása alapján értesítés nélkül eltávolítson, kiszűrjön, lefordítson vagy szerkesszen bármely tartalmat, amelyet az applikáción vagy a weboldalon közzétettek vagy tárolnak, illetve, hogy ezekkel a műveletekkel külső feleket megbízzon, mindezt bármikor és bármilyen okból, és kizárólag a Felhasználó felelőssége, hogy saját költségére biztonsági másolatokat készítsen a közzétett vagy tárolt bármely tartalomról.

A Szolgáltató az applikációt és a weboldalt bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A Szolgáltató ezen kívül előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciók és szolgáltatások tekintetében, és korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését az applikáció és a weboldal egészéhez, vagy egy részéhez technikai, vagy biztonsági okokból, a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében, vagy, ha saját kizárólagos belátása alapján úgy véli, hogy a Felhasználó megsérti a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, illetve bármely jogszabály bármely rendelkezését.

 

A szerződés létrejötte:

A Felhasználó/Vásárló valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó/Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, vagy a terméket (kupont) megrendeli, megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, az adott szolgáltató partnerrel megszűnt a szerződéses kapcsolata, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.

Az elektronikus úton kötött szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.gyerekkel.com weboldalon és a „Gyerekkel” elnevezésű applikációban kerülnek bemutatásra, itt részletes leírás található a weboldal és az applikáció kezelésével kapcsolatban, valamint a megvásárolható kuponokkal kapcsolatban is. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A kuponok megvásárlása:

A Vásárló kiválasztja az általa megrendelni kívánt kupont, ezt követően személyes adatai megadására kerül sor egy erre szolgáló űrlap segítségével. A vásárlás alkalmával a Vásárló nyilatkozik jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.

Az adatok megadását követően a megrendelés elküldésre kerül.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

A kupon értékét bankkártyával PayPal-on keresztül, valamint banki átutalással van lehetőség kiegyenlíteni. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a megrendelést és tájékoztatja a Vásárlót a kupon vételárának megfizetésével kapcsolatos információkról. A weboldalon történő elektronikus megrendelés feladásával, és a visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a Vásárló és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt kupont megvásárolni.)

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a weboldal/applikáció elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Vásárló ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a kuponokat kibocsátó szolgáltatók szolgáltatásaival, azok minőségével, szerződésszerűségével és jogszerűségével összefüggésben. Vásárló ilyen jellegű sérelem esetén közvetlenül a kupont kibocsátó szolgáltatóhoz fordulhat.

 

A kuponok eladási ára:

A weboldalon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Áfa-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót.

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt termék elküldése előtt telefonon (vagy elektronikus üzenetben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

 

Fizetési feltételek:

A Szolgáltató weboldalán megrendelt termék ellenértékét a Vásárló bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással fizeti meg.

Fizetés bankkártyával: A vételár kiegyenlítése érvényes bankkártyával történhet a PayPal rendszerének igénybevételével. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a rendszer tovább lép a PayPal fizetési oldalára. A rendszer tovább lépését követően a fizetésre a PayPal Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a PayPal honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az online kártyaelfogadó terminálon keresztül. Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vásárló a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Vásárló a fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Teljesítési idő:

A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése. A megvásárolt termék Vásárló részére történő megküldésére bankkártyás fizetés esetében azonnal, banki átutalás esetében a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.

Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék átadása hosszabb időt vesz igénybe.

 

Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Felhasználói/Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vásárló az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Gyerekkel.com Szolgáltató Kft.
Cím: 7030 Paks, Deák Ferenc u. 3.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

 

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (info@gyerekkel.com), vagy székhelyére címzett postai levél (Gyerekkel.com Szolgáltató Kft. 7030 Paks, Deák Ferenc u. 3.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Szolgáltató mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megvásárolt terméket a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie a Szolgáltató részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. A Szolgáltató nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követő 24 órán belül elküldje a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos információkat a Vásárló részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vásárló jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

 

Szavatosság és jótállás:

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Vásárló szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, azt a Szolgáltató részére küldött nyilatkozattal tudja megtenni.

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai úton küldött levélben (Gyerekkel.com Szolgáltató Kft. 7030 Paks, Deák Ferenc u. 3.), vagy elektronikus levélben (info@gyerekkel.com).

A levélnek tartalmaznia kell:

- a Vásárló nevét, címét,
- a termék/szolgáltatás megnevezését, vételárát,
- a megrendelés időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

 

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben az Felhasználó/Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt postai úton (Gyerekkel.com Szolgáltató Kft. 7030 Paks, Deák Ferenc u. 3.), vagy elektronikus levélben (info@gyerekkel.com) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Felhasználó/Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak/Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak/Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a Felhasználó/Vásárló neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a Felhasználó/Vásárló panaszának részletes leírása, a Felhasználó/Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó/Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó/Vásárló aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót/Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve az Felhasználó/Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat/Vásárlókat, hogy amennyiben a Felhasználó/Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Felhasználó/Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Felhasználó/Vásárló:

Tolna Megyei Békéltető Testület:

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Tel. száma: 06 (74) 411-661
Fax száma: 06 (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Felhasználó/Vásárló és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Felhasználó/Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Felhasználónak/Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Felhasználó/Vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Felhasználó/Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a Felhasználó/Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
- a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
- az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
- a Felhasználó/Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
- a Felhasználó/Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Felhasználó/Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
- a Felhasználó/Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
- a Testület döntésére irányuló indítványt,
- a Felhasználó/Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó/Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Felhasználó/Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Felhasználó/Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Felhasználó/Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Felhasználó/Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Vegyes és záró rendelkezések:

A Felhasználó/Vásárló weboldalról/applikációból történő megrendelése feltételezi, hogy az Felhasználó/Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Felhasználót/Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
- évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
- 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2019. december 10. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött felhasználások, megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.